HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014

 
GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2004

Cho bảng số liệu sau:

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta 2005-2014

Đơn vị: nghìn tỉ đồng - idialy.com

Thành phần

2005

2010

2014

Kinh tế Nhà nước

343,9

722,0

1255,0

Kinh tế ngoài Nhà nước

431,5

1054,1

1891,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

138,6

381,7

791,3

Tổng số

914,0

2157,8

3937,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm.
  2. Nhận xét.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang