HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

KHỐI LƯỢNG LUẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005-2009 - Trắc nghiệm 1

KHỐI LƯỢNG LUẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005-2009 - Trắc nghiệm 1

 
KHỐI LƯỢNG LUẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005-2009 - Trắc nghiệm 1


Dựa vào bảng số liệu:

KHỐI LƯỢNG LUẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG SẮT CỦA CÁC CHÂU LỤC NĂM 2005-2009

(Đơn vị: Tỉ tấn/km)

Năm

2005

2006

2007

2008

2009

Châu Âu

2532,7

2646,4

2813,6

3103,0

2411,4

Châu Phi

130,8

142,2

139,2

138,4

137,1

Châu Mĩ

3317,4

3519,5

3540,2

3513,8

2973,2

Châu Á và châu Đại Dương

2709,5

2872,6

3095,9

3452,7

3466,2

(Nguồn: Internationnal Union of Railways/Synopsis 2010 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện khối lượng luân chuyển hàng hóa bằng đường sắt của các châu lục giai đoạn 2005-2009, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                        
B. Miền.
C. Kết hợp.                  
D. Đường.

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang