HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 - 2005

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 - 2005

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 - 2005
Cho bảng số liệu:

iDiaLy.com

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 - 2005

Năm

Số lao động đang làm việc (Triệu người)

Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị (%)

Thời gian thiếu việc làm ở nông thôn (%)

1996

33,8

5,9

27,7

1998

35,2

6,9

28,9

2000

37,6

6,4

25,8

2002

39,5

6,0

24,5

2005

42,7

5,3

19,4


a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ thất nghiệp  ở thành thị, thời gian thiếu việc làm ở nông thôn nước ta giai đoạn 1996-2005.

b. Nhận xét và giải thích tình trạng lao động và việc làm của nước ta trong thời gian trên.

c. Hãy nêu phương hướng giải quyết việc làm.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang