HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

LAO ĐỘNG PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979-2006

LAO ĐỘNG PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979-2006

LAO ĐỘNG PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979-2006Cho bảng số liệu:

LAO ĐỘNG PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1979-2006


Đơn vị : % iDiaLy.com

               Năm

Ngành

1979

1989

1998

2000

2003

2004

2006

N - L - Ng

79.0

72.5

63.5

61.1

59.6

58.7

55.7

CN - XD

6.0

11.2

11.9

14.1

16.4

17.4

19.1

DV

15.0

16.3

24.6

24.8

24.0

23.9

25.2


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1979-2006.

b. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi trên.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang