HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

 
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

(Đơn vị: nghìn chiếc)

Năm

2010

2014

2015

2016

Điện thoại cố định

9 405,7

5 439,5

5 868,1

5 654,4

Ti vi lắp ráp

2 800,3

3 425,9

5 512,4

10 838,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018 . IDIALY.COM)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2010 - 2016.
  2. Nhận xét.

Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang