HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 - Trắc nghiệm

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 - Trắc nghiệm

 
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016


Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

(Đơn vị: nghìn chiếc)

Năm

2010

2014

2015

2016

Điện thoại cố định

9 405,7

5 439,5

5 868,1

5 654,4

Ti vi lắp ráp

2 800,3

3 425,9

5 512,4

10 838,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018 . IDIALY.COM)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.                          

B. Đường.                        

C. Tròn.                           

D. Cột.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang