HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 - Trắc nghiệm

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 - Trắc nghiệm

 
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016


Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

(Đơn vị: nghìn chiếc)

Năm

2010

2014

2015

2016

Điện thoại cố định

9 405,7

5 439,5

5 868,1

5 654,4

Ti vi lắp ráp

2 800,3

3 425,9

5 512,4

10 838,6

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018 . IDIALY.COM)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.                          

B. Đường.                        

C. Tròn.                           

D. Cột.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Nhận xét

Lên đầu trang