HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở NƯỚC TA TỪ 1990-2005

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở NƯỚC TA TỪ 1990-2005

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở NƯỚC TA TỪ 1990-2005

Dựa vào bảng số liệu sau:

QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở NƯỚC TA.

idialy.com
Năm
1990
1995
2000
2003
2005
Số dân thành thị 
(triệu người)
12.9
14.9
18.8
20.9
22.3
Tỷ lệ dân cư 
thành thị (%)
19.5
20.8
24.2
25.8
26.9

a.       Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quá trình đô thị hoá ở nước ta từ 1990 – 2005
b.      Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang