HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN SẠCH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 - Trắc nghiệm

SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN SẠCH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 - Trắc nghiệm

 
SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN SẠCH CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐIỆN VÀ THAN SẠCH CỦA NƯỚC TA, 

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

Năm

2010

2012

2014

2016

2018

Điện (tỉ kWh)

91,7

115,4

141,3

175,7

209,2

Than sạch (triệu tấn)

44,8

42,1

41,1

38,7

42,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng điện và than sạch của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.                     

B. Đường.                        

C. Tròn.                           

D. Miền.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang