HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2014 VÀ 2017 - Trắc nghiệm

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2014 VÀ 2017 - Trắc nghiệm

  
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2014 VÀ 2017 - Trắc nghiệmCho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2014 VÀ 2017

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

2014

2017

Nhà nước

119,1

18,1

Ngoài Nhà nước

1 387,6

1 412,7

Đầu tư nước ngoài

356,7

288,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com) 

Theo bảng số liệu, để so sánh sản lượng đường kính theo thành phần kinh tế nước ta, năm 2014 và 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.                       

B. Cột.                             

C. Miền.                          

D. Tròn.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang