HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 - Trắc nghiệm

SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016 - Trắc nghiệm

 
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

2005

2008

2010

2012

2016

Tổng sản lượng

1 791,1

1 946,7

2 220,0

2 510,9

3 035,9

Trong đó: cá biển

1 367,5

1 475,8

1 662,7

1 818,9

2 242,8

(Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018 - iDiaLy.com-DiaLy.edu.vn)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng hải sản khai thác của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Cột. 

C. Tròn. 

D. Miền.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Nhận xét

Lên đầu trang