HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

 
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016


Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

2005

2008

2010

2012

2016

Tổng sản lượng

1 791,1

1 946,7

2 220,0

2 510,9

3 035,9

Trong đó: cá biển

1 367,5

1 475,8

1 662,7

1 818,9

2 242,8

(Nguồn:Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018 - iDiaLy.com-DiaLy.edu.vn)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng hải sản khai thác của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang