HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017

 
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017


Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017

Năm

2010

2014

2016

2017

Thịt hộp (nghìn tấn)

4,7

4,1

4,3

4,1

Nước mắm (triệu lít)

257,1

334,4

372,2

380,2

Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)

76,9

103,5

102,3

109,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com) 

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thịt hộp, thủy sản đóng hộp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017.
  3. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản đóng hộp, nước mắm của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017.
  4. Nhận xét.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang