HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017 - Trắc nghiệm

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017 - Trắc nghiệm

 
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 2010-2017

Năm

2010

2014

2016

2017

Thịt hộp (nghìn tấn)

4,7

4,1

4,3

4,1

Nước mắm (triệu lít)

257,1

334,4

372,2

380,2

Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)

76,9

103,5

102,3

109,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           

B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      

D. Cột.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang