HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng thủy sản cả nước, Đồng bằng Sông Cửu Long từ 1995-2005

Sản lượng thủy sản cả nước, Đồng bằng Sông Cửu Long từ 1995-2005

Sản lượng thủy sản cả nước, Đồng bằng Sông Cửu Long từ 1995-2005

Dựa vào bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Đơn vị: triệu tấn)
iDiaLy.com
Năm
1995
2000
2005
Cả nước
1.58
2.25
3.47
Đồng bằng 
Sông Cửu Long
0.82
1.17
1.85

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản cả nước, Đồng bằng Sông Cửu Long qua các năm.
b. Nhận xét và giải thích.

Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang