HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013 - Trắc nghiệm 1

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013 - Trắc nghiệm 1

 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013 - Trắc nghiệm 1


Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI 

GIAI ĐOẠN 2006-2013

(Đơn vị: Triệu tấn)

Năm

2006

2008

2010

2012

2013

- Thủy sản khai thác

90,0

89,7

88,6

91,3

90,5

- Thủy sản nuôi trồng

47,3

52,9

59,9

66,6

70,5

Tổng sản lượng thủy sản

137,3

142,6

148,5

157,9

161,0

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản thế giới giai đoạn 2006 và 2013, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                         

B. Miền.                          

C. Kết hợp.                   

D. Đường.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang