HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013 - Trắc nghiệm

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006-2013 - Trắc nghiệm

 
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI  GIAI ĐOẠN 2006-2013 -  Trắc nghiệm

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI 

GIAI ĐOẠN 2006-2013

(Đơn vị: Triệu tấn)

Năm

2006

2008

2010

2012

2013

- Thủy sản khai thác

90,0

89,7

88,6

91,3

90,5

- Thủy sản nuôi trồng

47,3

52,9

59,9

66,6

70,5

Tổng sản lượng thủy sản

137,3

142,6

148,5

157,9

161,0

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lương thủy sản thế giới giai đoạn 2006-2013, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                         

B. Miền.                          

C. Kết hợp.                   

D. Đường.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang