HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000-2015 - Trắc nghiệm 1

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000-2015 - Trắc nghiệm 1

  
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000-2015 -  Trắc nghiệm

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000-2015

(Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

2000

2005

2010

2012

2015

Tổng sản lượng thủy sản

2250,9

3466,8

5142,7

5820.7

6549,7

Sản lượng thủy sản khai thác

1660,9

1987,9

2414,4

2705,4

3036,4

Sản lượng thủy sản nuôi trồng

590,0

1478,9

2728,3

3115,3

3513,3

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tổng sản lượng thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác và sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2000-2015, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      D. Đường.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang