HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2019 - Trắc nghiệm

SỐ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2019 - Trắc nghiệm

 
SỐ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2019 - Trắc nghiệm
Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2019

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1990

2000

2010

2019

Nông thôn

54,25

60,57

61,29

63,15

Thành thị

13,95

19,71

27,06

33,05

 (Nguồn: Tổng điều tra dân số 1/4/2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để so sánh số dân nông thôn với thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta giai đoạn 1990 - 2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Kết hợp.                     

B. Tròn.                           

C. Đường.                       

D. Miền.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang