HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 - Trắc nghiệm

SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 - Trắc nghiệm

 
SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018


Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

Số dân (nghìn người)

90 728

91 713

92 695

93 671

94 666

Điện thoại (nghìn thuê bao)

14 2548

126 224

128 698

127 376

134 716

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và số thuê bao điện thoại của nước ta, giai đoạn 2014 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.                           

B. Miền.                          

C. Kết hợp.                      

D. Đường.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang