HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA TỪ 1960 - 2006

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA TỪ 1960 - 2006

 
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA TỪ 1960 - 2006
Dựa vào bảng số liệu sau:

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA TỪ 1960 - 2006

iDiaLy.com
Năm
Số dân ( triệu người)
Tỉ suất gia tăng
dân số tự nhiên (%)
1960
30,7
3,93
1965
34,92
2,93
1970
41,03
3,24
1979
52,74
2,50
1989
64,1
2,10
1999
76,32
1,40
2006
84,16
1,30
(Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam 2006)
a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta từ 1960-2006.
b. Nhận xét, giải thích qui mô và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn trên.


Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang