HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2017 - Trắc nghiệm

SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2017 - Trắc nghiệm

 
SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2017Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 2000-2017

Năm

Tổng số dân

(nghìn người)

Trong đó dân thành thị

(nghìn người)

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

2000

77 631

18 772

1,36

2005

82 392

22 332

1,31

2010

86 947

26 515

1,03

2015

91 713

31 131

0,94

2017

93 672

32 813

0,79

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - iDiaLy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện được tổng số dần, số dân thành thị và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.                       

B. Kết hợp.                     

C. Tròn.                           

D. Miền.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang