HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017 - Trắc nghiệm

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017 - Trắc nghiệm

 
SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017 - Trắc nghiệm


Cho bảng số liệu:

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017

Vùng

Số dự án

(Dự án)

Tổng số vốn đăng ký

(Triệu USD)

Đồng bằng sông Hồng

7 896,0

88 445,2

Trung du và miền núi Bắc Bộ

826,0

15 124,6

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

1 511,0

56 860,2

Đông Nam Bộ

12 946,0

135 418,9

Đồng bằng sông Cửu Long

1 426,0

20 085,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài vào một số vùng kinh tế nước ta năm 2017, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Cột.                             

B. Kết hợp.                      

C. Miền.                          

D. Đường.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang