HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017

Cho bảng số liệu:

SỐ DỰ ÁN VÀ TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀO MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ, NĂM 2017

Vùng

Số dự án

(Dự án)

Tổng số vốn đăng ký

(Triệu USD)

Đồng bằng sông Hồng

7 896,0

88 445,2

Trung du và miền núi Bắc Bộ

826,0

15 124,6

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

1 511,0

56 860,2

Đông Nam Bộ

12 946,0

135 418,9

Đồng bằng sông Cửu Long

1 426,0

20 085,0

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com) 

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện số dự án và tổng vốn đăng ký của nước ngoài vào một số vùng kinh tế nước ta năm 2017.
  2. Nhận xét.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang