HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi số dân của nước ta giai đoạn 1975 – 2012

Sự thay đổi số dân của nước ta giai đoạn 1975 – 2012

Sự thay đổi số dân của nước ta giai đoạn 1975 – 2012

Dựa vào bảng số liệu sau: 

SỐ DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1921 – 2012 

(Đơn vị: triệu người) 
Năm
1975
1979
1989
1999
2005
2007
2008
2011
2012
Số dân
47.6
52.5
64.4
76.6
83.1
85.1
86.2
87.8
88,7
idialy.com
  1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi số dân của nước ta giai đoạn 1975 – 2012.
  2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang