HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi tỷ trọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP Thế giới qua các năm 1965-1998

Sự thay đổi tỷ trọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP Thế giới qua các năm 1965-1998

 
Sự thay đổi tỷ trọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP Thế giới qua các năm 1965-1998


Cho bảng số liệu:

Sự thay đổi tỷ trọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP Thế giới qua các năm 1965-1998

(Đơn vị: %) idialy.com

Khu vực kinh tế

1965

1980

1998

Nông - lâm - ngư nghiệp

10

7

5

Công nghiệp - xây dựng

40

37

34

Dịch vụ

50

56

61

  1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi tỷ trọng các khu vực kinh tế trong cơ cấu GDP Thế giới qua các.
  2. Nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang