HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

   
TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018


Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ SINH VÀ TỈ LỆ TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: ‰)

Quốc gia

In-đô-nê-xi-a

Phi-lip-pin

Thái Lan

Tỉ lệ sinh

19

21

11

Tỉ lệ tử

7

6

8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của một số quốc gia, năm 2018.
  2. Nhận xét.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang