HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ LỆ THẤT NGHIỆP Ở THÀNH THỊ VÀ THỜI GIAN THIẾU VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2005

TỈ LỆ THẤT NGHIỆP Ở THÀNH THỊ VÀ THỜI GIAN THIẾU VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2005

 
TỈ LỆ THẤT NGHIỆP Ở THÀNH THỊ VÀ THỜI GIAN THIẾU VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2005Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ THẤT NGHIỆP Ở THÀNH THỊ VÀ THỜI GIAN THIẾU VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2005


ĐV: % iDiaLy.com

Các vùng

Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị

Thời gian thiếu việc làm ở nông thôn

Cả nước

5,3

19,3

ĐB sông Hồng

5,6

21,2

Đông Bắc

,5,1

19,7

Tây Bắc

4,9

21,6

Bắc Trung Bộ

5,0

23,5

DH Nam Trung Bộ

5,5

22,2

Tây Nguyên

4,2

19,4

Đông Nam Bộ

5,6

17,1

ĐB sông Cửu Long

4,9

20,0

 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thời gian thiếu việc làm ở nông thôn phân theo vùng ở nước ta năm 2005          

b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân của tình trạng trên.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang