HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017

  
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017

Cho bảng số liệu:

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017

(Đơn vị: ‰)

Năm

1999

2009

2015

2017

Tỉ suất sinh

19,9

17,6

16,2

14,7

Tỉ suất tử

5,6

6,8

6,8

6,8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta qua các năm.
  2. Nhận xét.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang