HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017 - Trắc nghiệm

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017 - Trắc nghiệm

  
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017 - Trắc nghiệm
Cho bảng số liệu:

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẨT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 1999-2017

(Đơn vị: ‰)

Năm

1999

2009

2015

2017

Tỉ suất sinh

19,9

17,6

16,2

14,7

Tỉ suất tử

5,6

6,8

6,8

6,8

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 - idialy.com)

Theo bảng số liệu, để thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử của nước ta qua các năm, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.                          

B. Kết hợp.                      

C. Tròn.                           

D. Cột.Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang