HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018

Tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018

 
Tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Năm

2000

2004

2006

2010

2018

Diện tích (nghìn ha)

7 666,3

7 445,3

7 324,8

7 489,4

7 571,8

Năng suất (tạ/ha)

42,4

48,6

48,9

53,4

58,1

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019 iDiaLy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa của nước ta, giai đoạn 2000 - 2018.
  2. Nhận xét.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang