HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2015

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2015

 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2015


Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2015

(Đơn vị: %)

Nước

Việt Nam

Thái Lan

Campuchia

Nông - lâm - ngư nghiệp

17

9,1

28,3

Công nghiệp - xây dựng

33,3

35,8

29,4

Dịch vụ

39,7

55,2

42,3

(Nguồn: Niên giám thống kê thế giới năm 2016, NXB Thống kê 2017 - iDiaLy.com)

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia Đông Nam Á, năm 2015.
  2. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang