HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA TỪ 2000-2007

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA TỪ 2000-2007

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA TỪ 2000-2007


Dựa vào bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn tỷ đồng)
IDIALY.COM
Năm
2000
2002
2004
2006
2007
Nông – Lâm - Ngư
108,4
123,4
156,0
198,8
232,2
Công nghiệp – Xây dựng
162,2
206,2
287,6
404,7
475,4
Dịch vụ
171,1
206,2
271,7
370,8
436,1
(Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007)
a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-2007
b. Nhận xét.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang