HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

XẾP HẠNG CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA VỀ MỘT VÀI CHỈ SỐ

XẾP HẠNG CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA VỀ MỘT VÀI CHỈ SỐ

XẾP HẠNG CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA VỀ MỘT VÀI CHỈ SỐDựa vào bảng số liệu sau:

XẾP HẠNG CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA VỀ MỘT VÀI CHỈ SỐ

iDiaLy.com
Các vùng
Chỉ số HDI
Xếp hạng các vùng về
GDP/người
Thu nhập/người
HDI
Đồng bằng sông Hồng
0,733
2
2
2
Đông Bắc
0,645
7
6
6
Tây Bắc
0,570
8
8
8
Bắc Trung Bộ
0,665
6
7
5
Duyên hải Nam Trung Bộ
0,680
5
4
3
Tây Nguyên
0,614
4
5
7
Đông Nam Bộ
0,761
1
1
1
Đồng bằng sông Cửu Long
0,677
3
3
4
Cả nước
0,709
-
-
-
          ( Nguồn: Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. NXB Chính trị Quốc gia, năm 2006, trang 214).
a. Cho biết HDI là gì?
b. Nhận xét sự phân hoá của các chỉ số trong bảng số liệu theo vùng ở nước ta.
c. Nêu hậu quả của sự chênh lệch về thu nhập đối với đời sống xã hội.Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Bảng số liệu Bảng số liệu 12 Biểu đồ địa lý Giải thích Nhận xét Tin tức
Lên đầu trang