HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 16, 17, 18: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta, Lao động và việc làm, Đô thị hóa

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 16, 17, 18: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta, Lao động và việc làm, Đô thị hóa

KỸ NĂNG ATLAT - ATLAT 15 (BÀI 16, 17, 18)

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Bài 17. Lao động và việc làm

Bài 18. Đô thị hóa

Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta


Câu 1. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 500 000 - 1 000 000 người?

A. Cà Mau.                     B. Cần Thơ.  

C. Long Xuyên.             D. Mỹ Tho.

Câu 2. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị sau đây?

A. Đà Nẵng.                 B. Quy Nhơn. 

C. Thanh Hóa.             D. Nha Trang.  

Câu 3. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn tỉ lệ dân số nam.                     

B. Tỉ lê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm.

C. Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già.

D. Nước ta có cơ cấu dân số già.

Câu 4. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỷ lệ dân nông thôn ở nước ta năm 2007 ? (đơn vị: %)

    A. 71,9.         B. 72,6.          C. 75,8.         D. 76,4.

Câu 5. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Đà Nẵng.                     B. Huế. 

C. Hải Phòng.                   D. Cần Thơ.

Câu 6. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào ở vùng Đông Nam Bộ có số dân dưới 100 000 người?

A. Thủ Dầu Một.             B. Tây Ninh. 

C. Bà Rịa.                         D. Biên Hòa.

Câu 7. Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ 100 000 - 200 000ngươi?

A. Đà Lạt.                         B. Nha Trang. 

C. Biên Hòa                     D. Buôn Ma Thuột.

Câu 8. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết cơ cấu dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %)

A. 27,4 và 72,6.                 B. 28,1 và 71,9.            

C. 72,6 và 27,4.                 D. 71,9 và 28,1.

Câu 9. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào sau đây không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta?

A. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng.

B. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi.̣

C. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm.

D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng.

Câu 10. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nguyên nhân chính làm cho mật độ dân số ở đồng bằng cao hơn ở miền núi là

A. trình độ phát triển kinh tế mạnh.             B. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

C. cơ sở hạ tầng khá hoàn  thiện.                   D. dịch vụ y tế, văn hóa phát triển.

Câu 11. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị có quy mô dân số từ 200 001 - 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào?

A. Kon Tum.                             B. Pleiku. 

C. Buôn Ma Thuột.                 D. Đà lạt.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đâu là đô thị đặc biệt của nước ta?

A. Hà Nội, Đà Nẵng.                                 B. Hà Nội, Hải Phòng.

C. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.     D. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 13. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta ?

A. Đồng bằng sông Hồng.                     B. Tây Nguyên.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                 D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 14. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị có quy mô dân số từ 200 001 - 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào?

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn.                                 B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Nha Trang, Phan Rang-Tháp chàm.         D. Phan Thiết, Đà Nẵng.

Câu 15. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thi ̣nào sau đây không phải là đô thi ̣loại 2 (năm 2007)?

A. Buôn Ma Thuột.             B. Mỹ Tho 

C. Nha Trang.                     D.QuyNhơn.

Câu 16. Căn cứ vào vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế công nghiệp từ năm 1995 - 2007 có sự chuyển dịch theo hướng nào?

A. Không ổn định.                 B. Tăng liên tục.  

C. Giảm liên tục.                     D.Biến động.

Câu 17: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số ( năm 2007) ở mức

A. Dưới 100 người/km2                          B. Từ 101 – 200 người/km2

C. Từ 201 – 500 người/km2                    D. Trên 500 người/km2

Câu 18: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, khu vực có mật độ dân số cao cũng như tập trung hầu hết các đô thị lớn của Đồng bằng sông Cửu Long phân bố ở

A. Dải ven biên giới Việt Nam – Campuchia                      B. Dải ven biển

C. Dải ven sông Tiền, sông Hậu                                           D. Vùng bán đảo Cà Mau

Câu 19: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trong trang 15, nhận định nào dưới đây không chính xác về đặc điểm dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Phân bố dân cư có sự tương phản rõ rệt giữa các vùng ven biển phía đông và vùng núi biên giới phía tây

B. Hai đô thị có quy mô dân số lớn nhất vùng là Thanh Hóa và Vinh

C. Mật độ dân số ở vùng biên giới phía tây chủ yếu ở mức dưới 100 người/km2

D. Các đồng bằng sông Mã, sông Cả là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất vùng.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết đâu là dô thị đặc biệt của nước ta?

A. Hà Nội, Hải Phòng.                                      B. Hà Nội, Đà Nẵng.

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.                D. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.                     B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.                             D. Tây Nguyên.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Đà Nẵng.                                  B. Cần Thơ.    

C. Hải Phòng.                                 D. Huế.

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào?

A. Đà lạt.                                 B. Buôn Ma Thuột.     

C. Pleiku.                                  D. Kon Tum.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào?

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn.                      B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Nha Trang, Phan Thiết.                    D. Phan Thiết, Đà Nẵng.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người?

A. Long Xuyên.                         B. Cà Mau.     

C. Cần Thơ.                                D. Mỹ Tho.

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở vùng Đông Nam Bộ có số dân dưới 100 000 người?

A. Bà Rịa.                                 B. Thủ Dầu Một.     

C. Tây Ninh.                             D. Biên Hòa.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %)

A. 27,4 và 72,6.                             B. 72,6 và 27,4.      

C. 28,1 và 71,9.                           D. 71,9 và 28,1.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế công nghiệp từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dịch theo hướng nào?

A. Giảm liên tục.                         B. Tăng liên tuc.    

C. Không ổn định.                          D. Biến động.

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỷ lệ dân nông thôn ở nước ta năm 2007? (đơn vị: %)

A. 71,9.                  B. 72,6.                     C. 75,8.                      D. 76,4.

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị dưới đây?

A. Thanh Hóa.                                 B. Quy Nhơn.      

C. Nha Trang.                                  D. Đà Nẵng.

Câu 31. Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ 100 000 – 200 000 ngươi ?

A. Nha Trang.                                 B. Buôn Ma Thuột.     

C. Biên Hòa.                                  D. Đà Lạt.

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi ̣nào sau đây không

phải là đô thi ̣loaị 2 (năm 2007)?

A. Mỹ Tho                                        B. Bảo Lộc.     

C. Buôn Ma Thuột.                          D. Đà Lạt.

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta?

A. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi.̣

B. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng.

C. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng.

D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm.

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây là không đúng về cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn ti lệ dân số nam.

B. Nước ta có cơ cấu dân số già.

C. Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già.

D. Tỉ lê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm.ĐÁP ÁN:
 1. B
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. C
 7. A
 8. A
 9. D
 10. A
 11. C
 12. D
 13. A
 14. B
 15. B
 16. B
 17. A
 18. C
 19. C
 20. C
 21. C
 22. C
 23. B
 24. B
 25. C
 26. A
 27. A
 28. B
 29. B
 30. D
 31. D
 32. B
 33. B
 34. BWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang