HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 6 – 7-13 : ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 6 – 7-13 : ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 6 – 7-13 : ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI
ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

A. sông Hồng.            B. sông Đà.               C. sông Mã.                   D. sông Cả.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi

A. Con Voi.                                    B. Hoàng Liên Sơn.

C. Trường Sơn Bắc.                       D. Tam Điệp.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc ?

A. Tây Côn Lĩnh.    B. Phu Luông.          C. Kiều Liêu Ti.     D. Pu Tha Ca.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam ?

A. Bạch Mã.    B. Hoàng Liên Sơn.    C. Trường Sơn Bắc.    D. Pu Đen Đinh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi cao nhất ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A. Phanxipăng.    B. Phu Luông.    C. Pu Trà.     D. Pu Hoạt.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đèo Hải Vân thuộc dãy

núi nào?

A. Bạch Mã.    B. Hoàng Liên Sơn.    C. Trường Sơn Bắc.    D. Hoành Sơn.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc ?

A. song song với nhau.

B. so le với nhau.

C. chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông.

D. có hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam ?

A. địa hình cao nhất cả nước.

B. gồm nhiều dãy núi theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

C. gồm các khối núi và cao nguyên.

D. gồm các các cánh cung song song với nhau.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

A. Kon Tum.         B. Đắk Lắk.         C. Mơ Nông.          D. Lâm Viên.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, lát cắt địa hình A - B đi theo hướng

A. Tây Nam - Đông Bắc.                         B. Đông Nam - Tây Bắc.

C. Bắc - Nam.                                          D. Đông - Tây.

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chính́ ở khu vưc̣ đồng bằng Bắc Bô ̣và đồng bằng Nam Bô ̣là:
A. nhóm đất phù sa                                                              B. nhóm đất xám trên phù sa cổ

C. nhóm đất feralit trên đábadan                                         D. nhóm đất cát biển

Câu 12: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaịđất chiếm diêṇ tich lơn nhất ơ

Đồng bằng Bắc Bô ̣(Đồng bằng sông Hồng) là,

A. đất cat biển. B. đất phu sa sông     C. đất phen             D. đất măṇ

Câu 13: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, loaị đất feralit trên đa badan phân bố chu yếu ơ vung kinh tế nao sau đây?

A. Bắc Trung Bô ̣                           B. Trung du va miền nui Bắc Bô ̣

C. Tây Nguyên                               D. Duyên hai Nam Trung Bô

Câu 14:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A

 đến B (A-B) thanh phố ĐaLaṭ nằm ở đô ̣cao là

A. 500m -1000m B. 1500m C. 2000m       D. 1000m

Câu 15: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết đinh nui Ngoc̣

 Linh co đô ̣cao la

A. 2052m          B. 2598m C. 1855m           D. 2025m

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi

Chư Yang Sin có đô ̣cao là

A. 2405m                  B. 2025m                           C.1855m                                   D. 2052m

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phu Luông có đô ̣cao là

A. 2504m                       B. 2445m                    C.3096m                                   D. 2985m

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Con Voi có hướng là

A. tây bắc–đông nam                      B. đông –tây                             

C. vòng cung                                   D.đông bắc–tây nam

Câu 19:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây 

không chaỵ theo hướng cánh cung?

A. Đông Triều                                      B. Ngân Sơn                          

C. Sông Gâm                                        D.ConVoi
Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi nào sau

đây chaỵ theo hướng vòng cung?

A. Hoàng Liên Sơn              B. Đông Triều               C. Tam Đảo                     D.Con Voi

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃cóhướng là

A. đông-tây                              B. đông bắc–tây nam            

C. vòng cung                           D.tây bắc–đông nam

Câu 22:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây

 chaỵ theo hướng tây bắc - đông nam?

A. Đông Triều                         B. Sông Gâm            C. Hoàng Liên Sơn                  D.Bắc Sơn

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên cóđô ̣cao

trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. 1000m            B. 2500m             C.1500m                 D. 500m -1000m
ĐÁP ÁN
 1. A
 2. B
 3. B
 4. A
 5. A
 6. A
 7. C
 8. C
 9. D
 10. A
 11. A
 12. B
 13. C
 14. B
 15. B
 16. A
 17. D
 18. A
 19. D
 20. B
 21. A
 22. C
 23. C

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang