HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 9- 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 9- 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 9- 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

I. KHI HẬU


THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

I. KHI HẬU

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nhất nước ta?

        A. Bắc Trung Bộ.             B. Nam Trung Bộ.         C. Nam Bộ.                   D. Đông Bắc Bộ.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?

        A. Đông Bắc.                B. Tây Bắc.               C. Tây Nam.                  D. Đông Nam.  

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta theo hướng nào?

        A. Tây Nam.                  B. Tây Bắc.               C. Đông Nam.               D. Đông Bắc.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

A. Bắc Trung Bộ.          B. Nam Trung Bộ.       C. Nam Bộ.                   D. Tây Bắc Bộ.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?         

       A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.                                B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.

      C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ.                         D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết căp ̣biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa – mùa khô ?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bô ̣là

        A. tháng XI.               B. tháng X.                C. tháng IX.                   D. tháng VIII.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

        A. Vùng khí hậu Tây Nguyên.                     B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.  

        C. Vùng khí hậu Nam Bộ.                            D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung binh năm của TP. Hồ Chí Minh ở mức là bao nhiêu?  

        A. Dưới 18°C.            B. Trên 20°C.            C. Trên 24°C.       D. Từ 20°C đến 24°C.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuôc ̣vung khi hâụ nào dưới đây ? 

         A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.                 B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.  

         C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.                    D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

         A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.                     B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.  

         C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.                          D. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây?

          A. Từ tháng XI đến tháng IV.                       B. Từ tháng IX đến tháng XII.

          C. Từ tháng I đến tháng IV.                          D. Từ tháng V đến tháng X.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 25°C?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.                       B. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

    C. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.                             D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.


Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào nước ta nhiều nhất là

          A. tháng IX.                  B. tháng X.             C. tháng VIII.                    D. tháng XI.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.

B. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian.

C. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian.

D. Nhiệt độ trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào dưới đây không đúng về sự ảnh hưởng của bão đến nước ta?

A. Bão ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bô.̣

B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

C. Tần suất ảnh hưởng của bão chủ yếu từ tháng VIII đến tháng X.

D. Đầu mùa bão chủ yếu ảnh hưởng trưc ̣tiếp vào miền khí hậu phía Bắc.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không có gió Tây khô nóng?

          A. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.                   B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

          C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.                  D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu biểu đồ khí hậu nào dưới đây có lượng mưa lớn tập trung từ tháng IX đến tháng XII?

          A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.                    B. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.

          C. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt.                          D. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào miền khí hậu phía Bắc ít nhất là

          A. tháng XI và tháng XII.                            B. tháng VIII và tháng IX.  

          C. tháng VI và tháng VII.                            D. tháng IX và tháng X.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).

D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

 ĐÁP ÁN:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. A
 5. B
 6. D
 7. C
 8. B
 9. C
 10. C
 11. B
 12. A
 13. B
 14. A
 15. D
 16. C
 17. A
 18. A
 19. A
 20. B

SÔNG NGÒI

SÔNG NGÒI


SÔNG NGÒI

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây?

         A. Lưu vực sông Thu Bồn.                              B. Lưu vực sông Đồng Nai.

         C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                      D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây?

         A. Lưu vực sông Mã.                                       B. Lưu vực sông Đồng Nai.

         C. Lưu vưc ̣sông Cả.                                        D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây?

         A. Lưu vực sông Thu Bồn.                               B. Lưu vực sông Đồng Nai. 

         C. Lưu vực sông Mê Công.                              D. Lưu vực sông Ba (ĐàRằng).

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nứơc lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Cung Sơn)?

         A. Sông Đà Rằng.                                             B. Sông Mã.

        C. Sông Mê Công (Cửu Long).                         D. Sông Hồng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương ̣nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thơi gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)?

         A. Tháng III đến tháng IV.                                B. Tháng I đến tháng III.

         C. Tháng X đến tháng XII.                                D. Tháng V đến tháng X.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển?

A. Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long).

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

D. Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên).

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Bé thuộc lưu vực sông nào sau đây?

         A. Lưu vực sông Thu Bồn.                               B. Lưu vực sông Đồng Nai.

         C. Lưu vực sông (Đà Rằng).                             D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

         A. Lưu vực sông Thái Bình.                        B. Lưu vực sông Hồng.

         C. Lưu vực sông Mã.                                   D. Lưu vực sông Kì Cùng –Bằng Giang.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây?

         A. Lưu vực sông Đồng Nai.                              B. Lưu vực sông Thu Bồn.

         C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                        D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

          A. Lưu vực sông Đồng Nai.                              B. Lưu vực sông Thu Bồn.

          C. Lưu vực sông Mê Công.                               D. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).ĐÁP ÁN:
 1. D
 2. D
 3. B
 4. C
 5. A
 6. D
 7. B
 8. B
 9. A
 10. AWebsite: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang:

https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn
hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang