HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 11- 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 11- 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

KỸ NĂNG ATLAT - BÀI 11- 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG


THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG

THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG


Câu 1: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoành Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                   B. Trường Sơn Nam         

C. Tây Bắc            D. Trường Sơn Bắc

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Bi Doup cóđô ̣cao là

A. 2287m                     B. 2405m                   

C.1761m                                   D. 2051m

Câu 3: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây không chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A. Hoàng Liên Sơn              B. Con Voi            

C. Đông Triều                 D. Tam Đảo

Câu 4:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên nào sau đây?

A. Miền Nam Trung Bô ̣và Nam Bô ̣                             B. Miền Bắc

C. MiềnTây Bắc và Bắc Trung Bô ̣                                D. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô ̣

Câu 5: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn co hương la

A. tây bắc–đông nam              B. đông –tây  

C. vòng cung                        D. đông bắc–tây nam

Câu 6:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết vùng núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A. Đông Bắc vàTây Bắc             B. Tây Bắc            

C. Đông Bắc            D. Trường Sơn Nam

Câu 7: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ở đô ̣cao là:

A. trên 1500m    B.1000m           

C. dươi1500m           D. 500m-1000m

Câu 8:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vưc̣, đồi nui nao sau đây?

A. Đông Bắc               B. Tây Bắc 

C. Trương Sơn Bắc   D. Trương Sơn Nam

Câu 9: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Mâũ Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Tây Bắc         B. Đông Bắc               

C. Trường Sơn Bắc               D.Trường Sơn Nam

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam            B. Trường Sơn Bắc             

C. Tây Bắc                      D. Đông Bắc

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ Trường Sơn Bắc có hướng là

A. vòng cung                   B. đông bắc–tây nam         

C. tây bắc–đông nam             D. đông –tây

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo cóhướng là

A. đông bắc–tây nam          B. đông –tây           

C. tây bắc–đông nam           D.vòng cung

Câu 13:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                   B. Tây Bắc                

C. Trường Sơn Nam              D.Trường Sơn Bắc

 Câu 14: Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết cao nguyên Sin Chai thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau đây?

A. Trương Sơn Bắc       B. Trương Sơn Nam      

C. Tây Bắc          D. Đông Bắc

Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Đắk Lắk thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc                   B. Đông Bắc              

C. Tây Bắc                D.Trường Sơn Nam

Câu 16: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mơ Nông thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                  B. Trường Sơn Bắc         

C. Tây Bắc                     D.Trường Sơn Nam

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Phanxipăng thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc                 B. Trường Sơn Nam             

C. Trường Sơn Bắc                  D. Tây Bắc

Câu 18:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Tây Bắc                     B. Đông Bắc           

C. Trường Sơn Nam               D.Trường Sơn Bắc

Câu 19:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Sơn La thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam            B. Đông Bắc               

C. Tây Bắc                         D.Trường Sơn Bắc

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoàng Liên Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Bắc                  B. Đông Bắc           

C. Tây Bắc                  D.Trường Sơn Nam


Câu 21: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Lâm Viên thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây? 

A. Đông Bắc

B. Trương Sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Trương Sơn Bắc

Câu 22: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Kon Tum thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A. Đông Bắc

B. Trương Sơn Nam 

C. Trương Sơn Bắc

D. Tây Bắc

 

 

ĐÁP ÁN:
 1. D
 2. A
 3. C
 4. D
 5. A
 6. B
 7. A
 8. B
 9. B
 10. D
 11. C
 12. C
 13. C
 14. C
 15. D
 16. D
 17. D
 18. C
 19. C
 20. C
 21. B
 22. B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....

Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang