HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15: Dân cư (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15: Dân cư (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15: 
Dân cư (Có đáp án)

Dân cư

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 15

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết đâu là dô thị đặc biệt của nước ta?

A. Hà Nội, Hải Phòng.

B. Hà Nội, Đà Nẵng.

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

D. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật độ dân số cao nhất nước ta ?

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng. D. Tây Nguyên.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Đà Nẵng. B. Cần Thơ. C. Hải Phòng. D. Huế.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào?

A. Đà lạt. B. Buôn Ma Thuột. C. Pleiku. D. Kon Tum.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào?

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn. B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Nha Trang, Phan Thiết. D. Phan Thiết, Đà Nẵng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người?

A. Long Xuyên. B. Cà Mau. C. Cần Thơ. D. Mỹ Tho.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở vùng Đông Nam Bộ có số dân dưới 100 000 người?

A. Bà Rịa. B. Thủ Dầu Một. C. Tây Ninh. D. Biên Hòa.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %)

A. 27,4 và 72,6. B. 72,6 và 27,4. C. 28,1 và 71,9. D. 71,9 và 28,1.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế công nghiệp từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dịch theo hướng nào?

A. Giảm liên tục. B. Tăng liên tuc. C. Không ổn định. D. Biến động.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỷ lệ dân nông thôn ở nước ta năm 2007? (đơn vị: %)

A. 71,9. B. 72,6. C. 75,8. D. 76,4.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị dưới đây?

A. Thanh Hóa. B. Quy Nhơn. C. Nha Trang. D. Đà Nẵng.

Câu 12. Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ 100 000 – 200 000ngươi?

A. Nha Trang. B. Buôn Ma Thuột. C. Biên Hòa. D. Đà Lạt.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi ̣nào sau đây không phải là đô thi ̣loaị 2 (năm 2007)?

A. Mỹ Tho B. Bảo Lộc. C. Buôn Ma Thuột. D. Đà Lạt.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta?

A. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi.̣

B. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng.

C. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng.

D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây là không đúng về cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn ti lệ dân số nam.

B. Nước ta có cơ cấu dân số già.

C. Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già.

D. Tỉ lê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 và trang 17, hãy cho biết vùng nào dưới đây có mật độ dân số cao nhất?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng Nam Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Tây Nguyên

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 và trang 17, hãy cho biết vùng nào dưới đây có mật độ dân số thấp nhất?

A. Bắc Trung Bộ

B. Đông Nam Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, tỉ lệ lao động đang làm việc của nước ta chiếm tỉ lệ cao nhất ở khu vực kinh tế

A. công nghiệp và xây dựng, dịch vụ

B. dịch vụ

C. nông, lâm, thủy sản

D. công nghiệp và xây dựng

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên một triệu người?

A. Hà Nội

B. Thanh Hóa

C. Hải Dương

D. Biên Hòa

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào dưới đây là đô thị đặc biệt?

A. Cần Thơ

B. Hải Phòng

C. Đà Nẵng

D. Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét nào đây là không đúng về xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?

A. Cơ cấu lao động đang chuyển dịch từ ngành nông, lâm, thủy sản sang ngành công nghiệp –xây dựng và dịch vụ.

B. Khu vực nông, lâm, thủy sản luôn chiếm tỉ trọng lao động cao nhất nhưng có xu hướng giảm.

C. Cơ cấu lao động đang chuyển dịch từ ngành công nghiệp sang ngành nông, lâm, thủy sản.

D. Cơ cấu lao động đang chuyển dịch từ khu vực I sang khu vực II và khu vực III.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị dưới đây?

A. Thanh Hóa

B. Quy Nhơn

C. Nha Trang

D. Đà Nẵng

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ 100.000 -200.000 người?

A. Nha Trang

B. Buôn Ma Thuột

C. Biên Hòa

D. Đà Lạt

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây không phải là đô thị loại 2 (vào năm 2007)?

A. Mỹ Tho

B. Bảo Lộc

C. Đà Lạt

D. Buôn Ma Thuột

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị –nông thôn ở nước ta?

A. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thị.

B. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng.

C. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng.

D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị ở Duyên hải Nam Trung Bộ phân bố chủ yếu ở nơi nào sau đây?

A. Ven biển

B. Gò đồi

C. Ven sông lớn

D. Vịnh biển

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây là không đúng về cơ cấu dân số ở nước ta?

A .Tỉ lệ dân số nữ cao hơn tỉ lệ dân số nam.

B. Nước ta có cơ cấu dân số già.

C. Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già.

D. Tỉ lê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị được xếp vào cấp đặc biệt là

A. Hạ Long.

B. Hải Phòng.

C. Huế.

D. Hà Nội.

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây có số dân trên một triệu người?

A. Hải Phòng.

B. Việt Trì.

C. Tuy Hòa.

D. Vĩnh Long.

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về sự phân bố dân cư Việt Nam?

A. Đồng bằng có một độ dân số cao hơn trung du và miền núi.

B. Mật độ dân số ở trung du cao hơn mật độ dân số ở miền núi.

C. Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số đứng đầu cả nước.

D. Phía tây miền Trung có mật độ dân số cao hơn phía đông.

Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận định nào là không đúng về quá trình đô thị hóa ở Việt Nam?

A. Quá trình đô thị hóa diễn ra lâu dài, bắt đầu từ trước Công nguyên

B. Trình độ đô thị hóa thấp bởi tỉ lệ thị dân còn thấp

C. Tỉ lệ dân thành thị đang có xu hướng tăng lên

D. Phân bố đô thị không đồng đều

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết sự phân bố dân cư không đều ở nước ta chủ yếu là do nguyên nhân nào?

A. Khí hậu phân hóa đa dạng

B. Trình độ phát triển kinh tế chênh lệch giữa các vùng

C. Vị trí địa lí gần hay xa biển

D. Địa hình đồng bằng hay đồi núi

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm dân cư1, B

2, C

3, D

4, B

5, B

6, C

7, A

8, A

9, B

10, B

11, D

12, D

13, B

14, B

15, B

16, A

17, C

18, C

19, A

20, D

21, C

22, D

23, D

24, B

25, B

26, A

27, B

28, D

29, A

30, D

31, B

32, B
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Atlat Địa lí trang 15 (dân cư)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đâu là đô thị đặc biệt của nước ta?

A. Hà Nội, Hải Phòng.                                        B. Hà Nội, Đà Nẵng.

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.                  D. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.                            B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.                        D. Tây Nguyên.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương?

A. Đà Nẵng.                    B. Cần Thơ.                  

C. Hải Phòng.                  D. Huế.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào?

A. Đà Lạt.                        B. Buôn Ma Thuột.       

C. Pleiku.                         D. Kon Tum.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị có quy mô dân số từ 

200 001 – 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào?

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn.                                        B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Nha Trang, Đà Nẵng.                                        D. Phan Thiết, Đà Nẵng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người?

A. Long Xuyên.              B.  Mau.                   

C. Cần Thơ.                 D. Mỹ Tho.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở vùng Đông Nam Bộ có số dân dưới 100 000 người?

A.  Rịa.                        B. Thủ Dầu Một.         

C. Tây Ninh.               D. Biên Hòa.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %)

A. 27,4 và 72,6.               B. 72,6  27,4.           

C. 28,1 và 71,9.           D. 71,9 và 28,1.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế công nghiệp và xây dựng từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dịch theo hướng nào?

A.   Giảm liên tục.              B. Tăng liên tuc.          

C. Không ổn định.       D. Ổn định.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị dưới đây?

A.   Thanh Hóa.             B. Quy Nhơn.                   

C. Nha Trang.                   D. Đà Nẵng.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta?

            A. Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi.̣

            B. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng.

            C. Dân số thành thị chiếm tỉ trọng nhỏ và có xu hướng ngày càng tăng.

            D. Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta?                                                                                                      

          A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn ti lệ dân số nam.

            B. Nước ta có cơ cấu dân số già.

            C. Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già.

            D. Tỉ lê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm.

ĐÁP ÁN

1. B   
2. C     
3. D  
4. B
5. B
6. C      
7. A     
8. A
9. B
10. B
11. D 
12. D   
13. B   
14. B
15. B

 

 

 

 
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang