HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 9: Khí Hậu (Có Đáp Án)

Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 9: Khí Hậu (Có Đáp Án)

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 9: Khí Hậu (Có Đáp Án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 – Khí hậu
Khí hậu

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nhất nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Nam Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Đông Bắc Bộ.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Tây Nam.

D. Đông Nam.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta theo hướng nào?

A. Tây Nam.

B. Tây Bắc.

C. Đông Nam.

D. Đông Bắc.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Nam Trung Bộ.

C. Nam Bộ.

D. Tây Bắc Bộ.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?

A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.

B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.

C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ.

D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết căp ̣biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa – mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bô ̣là

A. tháng XI.

B. tháng X.

C. tháng IX.

D. tháng VIII.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên.

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

C. Vùng khí hậu Nam Bộ.

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của TP. Hồ Chí Minh ở mức là bao nhiêu?

A. Dưới 18°C.

B. Trên 20°C.

C. Trên 24°C.

D. Từ 20°C đến 24°C.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuôc ̣vung khi hâụ nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.
B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.
C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.
D. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây?

A. Từ tháng XI đến tháng IV.
B. Từ tháng IX đến tháng XII.
C. Từ tháng I đến tháng IV.
D. Từ tháng V đến tháng X.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 25°C?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.
B. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.
C. Biểu đồ khí hậu Sa Pa.
D. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào nước ta nhiều nhất là

A. tháng IX.

B. tháng X.

C. tháng VIII.

D. tháng XI.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.
B. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian.
C. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian.
D. Nhiệt độ trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào dưới đây không đúng về sự ảnh hưởng của bão đến nước ta?

A. Bão ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bô.̣
B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.
C. Tần suất ảnh hưởng của bão chủ yếu từ tháng VIII đến tháng X.
D. Đầu mùa bão chủ yếu ảnh hưởng trưc ̣tiếp vào miền khí hậu phía Bắc.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không có gió Tây khô nóng?

A. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.
B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.
D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu biểu đồ khí hậu nào dưới đây có lượng mưa lớn tập trung từ tháng IX đến tháng XII?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.
B. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.
C. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt.
D. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào miền khí hậu phía Bắc ít nhất là

A. tháng XI và tháng XII. B. tháng VIII và tháng IX.
C. tháng VI và tháng VII. D. tháng IX và tháng X.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).
D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ nước ta từ Huế trở ra phía Bắc chủ yếu ở mức là

A. dưới 180C

B. từ 180C đến 200C

C. trên 200C

D. trên 240C

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm thấp nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới

B. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

D. Biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Tây Nguyên

D. Vùng khí hậu Nam Bô

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về sự phân hóa chế độ mưa ở nước ta?

A. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa theo hướng sườn và độ cao.

B. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ rệt theo thời gian.

C. Lượng mưa trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian và không gian.

D. Lượng mưa trung bình năm có sự phân hóa rõ theo không gian và theo thời gian

Câu 25: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ̣ trung bình các tháng luôn dưới 200C?

A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn

B. Biểu đồ khí hậu Sa Pa

C. Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ

D. Biểu đồ khí hậu Hà NộI

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết cặp biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa –mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là

A. tháng 11

B. tháng 10

C. tháng 9

D. tháng 8

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh ở mức là

A. dưới 180C

B. trên 200C

C. trên 240C

D. từ 200C đến 240C

Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

Câu 31. Căn cứ vào Atlat địa lí trang 9, hãy cho biết tháng nào sau đây ở nước ta có tần suất cơn bão từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.

B. Tháng VII.

C. Tháng IX.

D. Tháng VI.

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào dưới đây?

A. Vùng khí hậu Nam Bộ

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Biển Đông?

A. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ

B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

D. Vùng khí hậu Tây Nguyên

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình tháng 1 miền Bắc cao hơn miền Nam.

B. Biên độ nhiệt độ trung bình ở miền Nam cao hơn miền Bắc.

C. Miền Bắc trong năm có hai lần nhiệt độ cực đại, miền Nam có một.

D. Về mùa hạ, nhiệt độ cả nước tương đương nhau (trừ vùng núi cao).

Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Nam?

A. Tây Bắc Bộ.

B. Đông Bắc Bộ.

C. Nam Trung Bộ.

D. Trung và Nam Bắc Bộ.

Câu 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về chế độ nhiệt và mưa của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt độ trung bình ở Hà Nội thấp hơn ở TP. Hồ Chí Minh.

B. Biên độ nhiệt độ năm ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

C. Lượng mưa cao nhất ở TP. Hồ Chí Minh là vào tháng VIII.

D. Thời gian có lượng mưa cao nhất ở Hà Nội là tháng IX.

Câu 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ Biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là

A. tháng 11

B. tháng 10

C. tháng 9

D. tháng 8

Câu 38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Vùng khí hậu Tây Nguyên

B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ

C. Vùng khí hậu Nam Bộ

D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ

Câu 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh ở mức là

A. dưới 180C

B. trên 200C

C. trên 240C

D. từ 200C đến 240C

Câu 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang

B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội

C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau

D. Biểu đồ khí hậu thành phố Hồ Chí Minh

Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, gió mùa đông hoạt động ở nước ta chủ yếu theo hướng

A. Đông Bắc

B. Đông Nam

C. Tây Bắc

D. Tây Nam

Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, gió mùa hạ hoạt đông ở nước ta phổ biến theo hướng

A. Đông Nam

B. Tây Bắc

C. Tây Nam

D. Đông Bắc

Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Bắc?

A. Tây Bắc Bộ

B. Nam Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Nam Bộ

Đáp án Trắc Nghiệm Atlat Địa Lý Việt Nam Trang 9: Khí Hậu


1. A

2. A

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. C

11. B

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. A

21. C

22. D

23. B

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. C

30. C

31. C

32. D

33. D

34. D

35. C

36. A

41. A

42. C

43. A
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí


Atlat Địa lí trang 9 (khí hậu)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nhất nước ta?

A. Bắc Trung Bộ.                                              B. Nam Trung Bộ.

C. Nam Bộ.                                                       D. Đông Bắc Bộ.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết hướng của gió mùa mùa đông thổi vào nước ta.

A. Đông Bắc.                B. Tây Bắc.                  

C. Tây Nam.                  D. Đông Nam.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết hướng của gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta.

A. Tây Nam.                  B. Tây Bắc.                  

C. Đông Nam.               D. Đông Bắc.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

A. Bc Trung B.         B. Nam Trung B.       

C. Nam B.                  D. Tây Bc B.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?                                                                                         

         A. Lạng Sơn.                B. Sa Pa.                      

C. Điện Biên Phủ.         D. Hà Nội.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết cặp ̣biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa – mùa khô?

A. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

B. Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.

C. Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.

D. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bô ̣là

A.   tháng XI.               B. tháng X.                

C. tháng IX.                D. tháng VIII.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc?

A. Tây Nguyên.          B. Bắc Trung Bộ.      

C. Nam Bộ.                  D. Nam Trung Bộ.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhiệt độ trung bình năm của TP.Hồ Chí Minh ở mức 

A. Dưới 18°C.            B. Trên 20°C.            

C. Trên 24°C.              D. Từ 20°C đến 24°C.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuộc vung khi hậu nào dưới đây?

A. Nam Trung Bộ.    B. Bắc Trung Bộ.       

C. Đông Bắc Bộ.        D. Tây Bắc Bộ.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

A. Nha Trang.           B. Hà Nội.                  

C. Cà Mau.                 D. TP.Hồ Chí Minh.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào nước ta nhiều nhất là

A. tháng IX.                  B. tháng X.                 

C. tháng VIII.                    D. tháng XI.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây đúng nhất về sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta?

            A. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam.

            B. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian.

            C. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian.

            D. Nhiệt độ trung bình năm không có sự phân hóa.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào dưới đây không đúng về sự ảnh hưởng của bão đến nước ta?

            A. Bão ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bô.̣

            B. Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam.

            C. Tần suất ảnh hưởng của bão chủ yếu từ tháng VIII đến tháng X.

            D. Đầu mùa bão chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp vào miền khí hậu phía Bắc.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không có gió Tây khô nóng?

            A. Vùng khí hu Đông Bc B.                  B. Vùng khí hu Nam Trung B.

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.                  D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu biểu đồ khí hậu nào dưới đây có lượng mưa lớn tập trung từ tháng IX đến tháng XII?

A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.                    B. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.

C. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt.                          D. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào miền khí hậu phía Bắc ít nhất là

A. tháng VII và tháng VIII.                         B. tháng VIII và tháng IX.

C. tháng VI và tháng VII.                            D. tháng IX và tháng X.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

            A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

            B. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

            C. Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi).

            D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.ĐÁP ÁN
1. A

2.A

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. C

11. B

12.A

13. B

14.A

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. B

 
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang