HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18: Nông nghiệp chung (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18: Nông nghiệp chung (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18: 

Nông nghiệp chung (Có đáp án)

Nông nghiệp chung

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam 
Nông nghiệp chung

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết Tây Nguyên tiếp giáp với các vùng nông nghiệp nào sau đây?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

B. Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây trồng nhiều cây cà phê nhất nước ta?

A. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh chè lớn ở nước ta?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

B. Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh cao su lớn ở nước ta?

A. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây công nghiệp nào dưới đây không thuộc Đông Nam Bộ?

A. Cao su.

B. Chè.

C. Cà phê.

D. Điều

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

A. Cao su, cà phê, điều, hồ tiêu.

B. Chè, cao su, điều, bông.

C. Đậu tương, mía, lạc, chè.

D. Cà phê, cao su, mía, bông.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây tiếp giáp với Lào và Campuchia?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Tây Nguyên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

A. Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng.

B. Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp và thủy sản tăng.

C. Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản tăng.

D. Tỉ trọng nông nghiêp tăng , lâm nghiệp và thủy sản giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúngvới giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007?

A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 2 lần.

B. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 3 lần.

C. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 4 lần.

D. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 5 lần.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành trong nông nghiệp giai đoạn 2000-2007?

A. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp.

B. Giảm tỉ trọng ngành lâm nghiệp.

C. Tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

D. Giảm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng có diện tích đất phi nông nghiệp nhiều nhất là vùng nào?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất?

A. Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

B. Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả.

C. Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản.

D. Đất lâm nghiệp có rừng.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong các vùng sau, vùng nào nuôi trâu nhiều nhất?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng Sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam trung Bộ.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây ăn quả không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây mía không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng Sông Hồng.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong các vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất?

A. Đồng bằng Sông Hồng.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ có chuyên môn hóa cây mía?

A. Bình Định.

B. Phú Yên.

C. Khánh Hòa.

D. Ninh Thuận.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp năm 2007 đạt bao nhiêu tỉ đồng?

A. 236 987,1 tỉ đồng.

B. 129 017,7 tỉ đồng.

C. 89 378 tỉ đồng.

D. 267 456,8 tỉ đồng.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào của Tây Nguyên có chuyên môn hóa cây chè?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Đắk Nông.

D. Lâm Đồng.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành trong nông nghiệp nước ta?

A. Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp có xu hướng giảm, tỉ trọng giá trị sản xuất thủy sản có xu hướng tăng.

B. Xu hướng chuyển dịch từ ngành nông nghiệp và lâm nghiệp sang ngành thủy sản.

C. Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng, tỉ trọng giá trị sản xuất thủy sản có xu hướng giảm.

D. Tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm, tỉ trọng giá trị sản xuất thủy sản có xu hướng tăng.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa của Đồng bằng sông Cửu Long là

A. cao su, hồ tiêu, đậu tương.

B. lúa, dừa, mía, lợn, cây ăn quả, cây thực phẩm.

C. cà phê, chè, lạc, mía.

D. trâu, bò, lợn, gia cầm.

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có cây cao su là cây trồng chuyên môn hóa?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đông Nam Bộ

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có đàn trâu là sản phẩm nông nghiệp chuyên môn hóa?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Đồng bằng sông Hồng

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết ngành nào sau đây chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất các ngành trong nông nghiệp nước ta?

A. Nông nghiệp

B. Thủy sản và lâm nghiệp

C. Thủy sản

D. Lâm nghiệp

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây lúa không phải là cây trồng chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Bắc Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long

D. Trung du và miền núi Bắc Bộ

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết các vùng nông nghiệp nào sau đây chuyên môn hóa sản xuất chè?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

B. Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết các vùng nông nghiệp nào sau đây chuyên môn hóa sản xuất cao su?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm nông nghiệp chung


1, A

2, B

3, C

4, D

5, B

6, B

7, A

8, D

9, A

10, A

11, D

12, A

13, B

14, A

15, B

16, A

17, D

18, C

19, A

20, D

21, C

22, B

23, D

24, B

25, A

26, D

27, A

28, B


Atlat Địa lí trang 18 (Nông nghiệp chung)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết Tây Nguyên tiếp giáp với vùng nông nghiệp nào sau đây?

A.    Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

B.    Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

C.    Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.    Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2. Căn c t Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây trồng nhiều cây cà phê nhất nước ta ?

A.   Đông Nam Bộ.                      B. Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ.                         D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh chè lớn ở nước ta?

A.    Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

B.    Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

C.    Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D.    Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh cao su lớn ở nước ta?

A.    Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

B.    Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

C.    Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D.    Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất?

A.   Bắc Trung Bộ.                                              B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                           D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây công nghiệp nào dưới đây không thuộc Đông Nam Bộ?

A. Cao su.                        B. Chè.                      

C.  phê.                      D. Điều .

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

A. Cao su, cà phê, điều, hồ tiêu.                         B. Chè, cao su, điều, bông.

C. Đậu tương, mía, lạc, chè.                               D. Cà phê, cao su, mía, bông.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây tiếp giáp với Lào và Campuchia?

A. Bắc Trung Bộ.                            B. Đông Nam Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.          D. Tây Nguyên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

A.   Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng.

B.    Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp và thủy sản tăng.

C.    Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản tăng.

D.   Tỉ trọng nông nghiêp tăng , lâm nghiệp và thủy sản giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúngvới giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007?                                                                                                          

A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 2 lần.

B.  Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 3 lần.

C.  Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 4 lần.

D.  Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 5 lần.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành trong nông nghiệp giai đoạn 2000-2007?

A.    Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp.

B.    Giảm tỉ trọng ngành lâm nghiệp.

C.    Tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

D.    Giảm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết vùng có diện tích đất phi nông nghiệp nhiều nhất là vùng nào?

A.   Duyên hải Nam Trung Bộ.         B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.                              D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất?

A.    Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

B.    Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả.

C.    Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản.

D.    Đất lâm nghiệp có rừng.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong các vùng sau, vùng nào nuôi trâu nhiều nhất?

A.   Trung du và miền núi Bắc Bộ.              B. Đồng bằng Sông Hồng.

C. Bắc Trung Bộ.                             D. Duyên hải Nam trung Bộ.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây ăn quả không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.             B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.                               D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây mía không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng Sông Hồng.                 B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong các vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất?

A. Đồng bằng Sông Hồng.              B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.                           D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ có chuyên môn hóa cây mía?

A. Bình Định.                   B. Phú Yên.                 

C. Khánh Hòa.         D. Ninh Thuận.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp năm 2007 đạt bao nhiêu tỉ đồng?

A. 236 987,1 tỉ đồng.                      B. 129 017,7 tỉ đồng.

C. 89 378 tỉ đồng.                                   D. 267 456,8 tỉ đồng.

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào của Tây Nguyên có chuyên môn hóa cây chè?

A. Gia Lai.                       B. Đắk Lắk.                  

C. Đắk Nông.             D. Lâm Đồng.

ĐÁP ÁN


1. A

2. B

3. C

4. D

5. B

6. B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. D

12. A

13. B

14. A

15. B

16. A

17. D

18. C

19. A

20. D

 

Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang