HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19:

Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án)

Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi

Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi

Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí trang 19 có đáp án

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Ninh Thuận.

D. Bình Thuận.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90%?

A. Thái Bình.

B. Thanh Hóa.

C. Hòa Bình.

D. Nghệ An.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây chè phân bố ở các tỉnh nào sau đây?

A. Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

B. Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

C. Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng.

D. Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có sản lượng lúa cao nhất?

A. Cần Thơ.

B. Sóc Trăng.

C. An Giang.

D. Trà Vinh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm cao nhất?

A. Đắc Nông.

B. Lâm Đồng.

C. Bình Thuận.

D. Ninh Thuận.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia cầm trên 9 triệu con?

A. Quảng Bình.

B. Quảng Trị.

C. Nghệ An.

D. Hà Tĩnh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào không có diện tích trồng cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 60-70%?

A. Lạng Sơn.

B. Thái Nguyên.

C. Bắc Cạn.

D. Tuyên Quang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích trồng cây công nghiệp trong năm 2000 và năm 2005?

A. Cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm tăng.

B. Cây công lâu năm tăng, cây công nghiệp hằng năm giảm.

C. Cây công nghiệp hằng năm lớn hơn cây lâu năm.

D. Cây công nghiệp lâu năm giảm, cây hằng năm tăng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích và sản lượng lúa cả nước qua các năm?

A. Diện tích tăng, sản lượng tăng.

B. Diện tích tăng, sản lượng giảm.

C. Diện tích giảm, sản lượng tăng.

D. Diện tích giảm, sản lượng giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ năm 2000 đến 2007?

A. Gia súc tăng, gia cầm giảm.

B. Gia cầm giảm, sản phẩm không qua giết thịt giảm.

C. Gia súc tăng, sản phẩm không qua giết thịt giảm.

D. Gia súc tăng, gia cầm tăng.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và 19, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa dưới 60 % so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Đông Nam Bộ

B. Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ

D. Duyên hải nam Trung Bộ

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và 19, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa chiếm trên 90% so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Đông Nam Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tỉnh dưới đây tỉnh nào có sản lượng lúa thấp nhất?

A. Sóc Trăng

B. An Giang

C. Long An

D. Bạc Liêu

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm của nước ta là

A. 1821 nghìn ha

B. 778 nghìn ha

C. 846 nghìn ha

D. 861 nghìn ha

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và 19, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa thấp nhất so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Tây Nguyên

D. Bắc Trung Bộ

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết ngành chăn nuôi nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?

A. Gia súc

B. Gia cầm và Sản phẩm không qua giết thịt

C. Sản phẩm không qua giết thịt

D. Gia cầm

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tỉnh dưới đây tỉnh nào có diện tích lúa thấp nhất?

A. Hậu Giang

B. Thanh Hóa

C. An Giang

D. Kiên Giang

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích cây công nghiệp lâu năm và diện tích cây công nghiệp hàng năm bằng nhau?

A. Bình Dương

B. Đồng Nai

C. Bình Phước

D. Tây Ninh

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 sản lượng lúa của nước ta là

A. 32530 nghìn tấn

B. 35832 nghìn tấn

C. 7207 nghìn tấn

D. 35942 nghìn tấn

Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diện tích lúa của nước ta là

A. 7666 nghìn ha

B. 7329 nghìn ha

C. 7207 nghìn ha

D. 35942 nghìn ha

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tỉnh dưới đây tỉnh nào sau đây có số lượng đàn trâu lớn nhất?

A. Lào Cai

B. Tuyên Quang

C. Hà Giang

D. Lạng Sơn

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa chiếm từ 80% đến 90 % so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Phú Yên

B. Khánh Hòa

C. An Giang

D. Quảng Ngãi

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết ngành nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp?

A. Dịch vụ

B. Chăn nuôi

C. Chăn nuôi và dịch vụ

D. Trồng trọt

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diện tích thu hoạch cà phê của nước ta là

A. 489 nghìn ha

B. 378 nghìn ha

C. 916 nghìn ha

D. 303 nghìn ha

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tỉnh dưới đây tỉnh nào có diện tích lúa lớn nhất?

A. Kiên Giang

B. Thanh Hóa

C. Long An

D. Tiền Giang

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng lúa nhiều hơn cả?

A. Thái Bình.

B. Hải Dương.

C. An Giang.

D. Hậu Giang.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng lúa ít hơn cả?

A. Đồng Tháp

B. Hải Dương

C. Ninh Bình

D. Kiên Giang


Đáp án câu hỏi trắc nghiệm nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi


1, B

2, A

3, A

4, C

5, B

6, C

7, C

8, A

9, C

10, D

11, B

12, D

13, D

14, C

15, C

16, A

17, A

18, D

19, D

20, C

21, D

22, C

23, D

24, A

25, A

26, C

27, C
Atlat Địa lí trang 19 (nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi)


Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60 %?

A. Tây Ninh.                B. Bình Phước.                

C. Ninh Thuận.             D. Bình Thuận.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90 %?

A. Thái Bình.               B. Thanh Hóa.                 

C. Hòa Bình.                 D. Nghệ An.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây chè phân bố ở các tỉnh nào sau đây ?

A.    Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

B.    Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

C.    Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng.

D.    Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có sản lượng lúa cao nhất?

A.   Cần Thơ.                B. Sóc Trăng.                  

C. An Giang.                 D. Trà Vinh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm cao nhất?

A.    Đắk Nông.              B. Lâm Đồng.                 

C. Bình Thuận.              D. Ninh Thuận.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia cầm trên 9 triệu con?

A. Quảng Bình.           B. Quảng Trị.                  

C. Nghệ An.                  D. Hà Tĩnh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây không có diện tích trồng cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 60-70% ?

A. Lạng Sơn.                B. Thái Nguyên.             

C. Bắc Kạn.                D. Tuyên Quang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích trồng cây công nghiệp trong năm 2000 và năm 2005?

A.    Cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm tăng.

B.    Cây công lâu năm tăng, cây công nghiệp hằng năm giảm.

C.    Cây công nghiệp hằng năm lớn hơn cây lâu năm.

D.    Cây công nghiệp lâu năm giảm, cây hằng năm tăng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích và sản lượng lúa cả nước qua các năm ?

A.   Diện tích tăng, sản lượng tăng.                      B. Diện tích tăng, sản lượng giảm.

C. Diện tích giảm, sản lượng tăng.                     D. Diện tích giảm, sản lượng giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ năm 2000 đến 2007?     

A. Gia súc tăng, gia cầm giảm.

B.    Gia cầm giảm, sản phẩm không qua giết thịt giảm.

C.    Gia súc tăng, sản phẩm không qua giết thịt giảm.

D.   Gia súc tăng, gia cầm tăng.

ĐÁP ÁN


1. B

2. A

3. A

4. C

5. B

6. C

7. C

8. A

9. C

10. D

 
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang