HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Cơ cấu xuất nhập khẩu của Thái Lan qua các năm 2012-2015

Cơ cấu xuất nhập khẩu của Thái Lan qua các năm 2012-2015

Cho biểu đồ: Cơ cấu xuất nhập khẩu của Thái Lan qua các năm 2012-2015 (%)

 

Cơ cấu xuất nhập khẩu của Thái Lan qua các năm 2012-2015

 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Nhận xét nào không đúng với bảng số liệu trên?

A. Từ năm 2014 - 2015 tỉ trọng xuất khẩu giảm tỉ trọng nhập khẩu tăng.

B. Từ năm 2012 - 2013 tỉ trọng nhập khẩu giảm, tỉ trọng xuất khẩu tăng.

C. Năm 2014 tỉ trọng xuất khẩu lớn hơn tỉ trọng nhập khẩu.

D. Năm 2015 tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn tỉ trọng xuất khẩu.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang