HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Sông ngòi (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Sông ngòi (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: 

Sông ngòi (Có đáp án)

Sông ngòi

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 10: Sông ngòi

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Mã.

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vưc ̣sông Cả.

D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Mê Công.

D. Lưu vực sông Ba (ĐàRằng).

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nứơc lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Cung Sơn)?

A. Sông Đà Rằng.

B. Sông Mã.

C. Sông Mê Công (Cửu Long).

D. Sông Hồng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương ̣nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thơi gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)?

A. Tháng III đến tháng IV.

B. Tháng I đến tháng III.

C. Tháng X đến tháng XII.

D. Tháng V đến tháng X.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển?

A. Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long).

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

D. Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên).

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Bé thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông (Đà Rằng).

D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thái Bình.

B. Lưu vực sông Hồng.

C. Lưu vực sông Mã.

D. Lưu vực sông Kì Cùng – Bằng Giang.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Đồng Nai.

B. Lưu vực sông Thu Bồn.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Đồng Nai.

B. Lưu vực sông Thu Bồn.

C. Lưu vực sông Mê Công.

D. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Mã

B. Lưu vực sông Đồng Nai

C. Lưu vực sông Cả

D. Lưu vực sông Mê Công

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn

B. Lưu vực sông Đồng Nai

C. Lưu vực sông Mê Công

D. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng)

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nước lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Củng Sơn)?

A. Sông Đà Rằng

B. Sông Mã

C. Sông Mê Công (Cửu Long)

D. Sông Hồng

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lượng nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thời gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)?

A. Tháng 3 đến tháng 4

B. Tháng 1 đến tháng 3

C. Tháng 10 đến tháng 12

D. Tháng 5 đến tháng 10

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển?

A. Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long)

B. Lưu vực sông Đồng Nai

C. Lưu vực sông Ba(Đà Rằng)

D. Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên)

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sông ngòi

1. D

2. D

3. B

4. C

5. A

6. D

7. B

8. B

9. A

10. A

11. D

12. B

13. C

14. A

15. D
................................................
Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. idialy.com không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự cố xảy ra. Cảm ơn.

iDiaLy.com - Tài liệu , videos địa lý miễn phí
- Kênh youtube.idialy.com
- Kênh tiktok.idialy.com
- Nhóm: group.idialy.com - iDiaLy.HLT.vn
- Trang: fanpage.idialy.com - DiaLy.HLT.vn
- Webiste/app: idialy.com
Lop4.idialy.com - Lop4.HLT.vn
Lop5.idialy.com - Lop5.HLT.vn
Lop6.idialy.com - Lop6.HLT.vn
Lop7.idialy.com - Lop7.HLT.vn
Lop8.idialy.com - Lop8.HLT.vn
Lop9.idialy.com - Lop9.HLT.vn
Lop10.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop11.idialy.com - Lop10.HLT.vn
Lop12.idialy.com - Lop10.HLT.vn
giaoan.idialy.com - giaoan.HLT.vn
tracnghiem.idialy.com
bieudo.idialy.com
atlat.idialy.com
tinhtoan.idialy.com
sodotuduy.idialy.com
dethi.idialy.com
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com - Tài liệu Địa Lý miễn phí

Atlat Địa lí trang 10 (Sông Ngòi)

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A.   Lưu vực sông Thu Bồn.             B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                      D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Mã.                                       B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vưc ̣sông Cả.                                        D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.                               B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông  Công.                              D. Lưu vực sông Ba (ĐàRằng).

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nước lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Củng Sơn)?

A. Sông Đà Rằng.                                             B. Sông Hồng và Sông Mê Công (Cửu Long).

 C. Sông Mê Công (Cửu Long).                        D. Sông Hồng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương ̣nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thời gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)?

A. Tháng III đến tháng V.                                 B. Tháng I đến tháng III.

C. Tháng X đến tháng XII.                                D. Tháng V đến tháng X.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển?

            A. Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long).

            B. Lưu vực sông Đồng Nai.

            C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

D. Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên).

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây không chảy ra biển Đông?

            A. Sông Thu Bồn.           B. sông Đồng Nai.        

C. Sông Gianh              D. Sông Kì Cùng.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Thái Bình.          B. Sông Hồng.              

C. Sông Mã.               D. Sông Chảy.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Đồng Nai.           B. Sông Thu Bồn.         

C. Sông Ba (Đà Rằng).     D. Sông Mê Công.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Đồng Nai.          B. Sông Thu Bồn.         

C. Sông  Công.      D. Sông Ba (Đà Rằng).

ĐÁP ÁN

1. D

2. D

3.B

4.C

5.A

6.D

7.B

8.B

9.A

10.A

 
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Atlat Việt Nam Tin tức Trắc nghiệm atlat
Lên đầu trang