HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015

Dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015

Cho biểu đồ sau:

Dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015

 

(Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Biểu đồ đã cho thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015.

B. Tình hình dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015.

C. Gia tăng dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015.

D. Qui mô dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015.
ĐÁP ÁN:

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đã cho có dạng kết hợp với 1 trục tung đơn vị nghìn người thể hiện số dân, 1 trục tung đơn vị % + chú giải đường là gia tăng dân số tự nhiên

=>biểu thị gia tăng dân số tự nhiên

=> Biểu đồ thể hiện Tình hình dân số của nước ta giai đoạn 2005 - 2015 (bao quát và đầy đủ nhất)

=> Chọn đáp án B


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang