HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015

Dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015

Cho biểu đồ: Dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015


 
Dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015

 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017 - idialy.com)


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?


A. Quy mô, cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

B. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.

D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô và điện của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang