HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ 2005-2014

Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ 2005-2014

 Cho biểu đồ:
Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta từ 2005-2014


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?


A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.


ĐÁP ÁN: A


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang