HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004

Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004

Cho biểu đồ sau: Biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004

Biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004

 

Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004?

A. Cán cân xuất nhập khẩu các năm luôn dương, Nhật Bản là nước xuất siêu.

B. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng.

C. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu.

D. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang