HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2014

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2014

 Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2014  
Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2014

(Đơn vị: tỉ USD - idialy.com)

Năm

1984

1994

2003

2004

2010

2014

Xuất khẩu

291,0

703,3

1020,5

1147,2

1852,3

2341,9

Nhập khẩu

399,3

801,7

1517,0

1764,3

2365,0

2871,9

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 và 2004.
  2. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 2004 và 2014.
  3. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 2003 và 2014.
  4. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 2010 và 2014.
  5. Nhận xét xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 - 2004.
  6. Nhận xét xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 2004 - 2014.
  7. Nhận xét cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 và 2014.
  8. Nhận xét cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 2010 và 2014.
  9. Giải thích tại sao lại có sự biến đổi cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì các năm 1984 - 2014.
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang