HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sản lượng thủy sản và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta qua các năm 2000-2014

Sản lượng thủy sản và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta qua các năm 2000-2014

Cho biểu đồ: Sản lượng thủy sản và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta qua các năm 2000-2014

 

Sản lượng thủy sản và tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta qua các năm 2000-2014

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016 idialy.com)

Căn cứ vào biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Tỉ trọng thủy sản nuôi trồng tăng mạnh và vượt khai thác.

B. Sản lượng thủy sản khai thác luôn cao hơn nuôi trồng.

C. Sản lượng thủy sản khai thác tăng, tỉ trọng luôn lớn nhất.

D. Tổng sản lượng thủy sản tăng chậm và có xu hướng giảm.


Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang