HLT.vn - iDiaLy.com - Dialy.edu.vn

Sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014

Sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014

 Cho biểu đồ:
sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng.

B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác không thay đổi.

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp giảm.

D. Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác giảm.

Đáp án: B
Website: iDiaLy.com - DiaLy.edu.vn

Fanfage/Trang: https://www.facebook.com/dialy.HLT.vn hoặc fanpage.idialy.com

Group/Nhóm: https://www.facebook.com/groups/iDiaLy.HLT.vn hoặc group.idialy.comMời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Lên đầu trang